regulamin

1. wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Zapoznanie się z regulaminem użytkownik potwierdza przed dokonaniem rezerwacji poprzez zaznaczenie stosownego pola. Administratorem systemu rezerwacyjnego jest Ireneusz Bogdan, działający pod firmą Agencja inTurs.net Ireneusz Bogdan, z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 8/5, zwaną dalej inTurs.net. inTurs.net nie jest stroną umowy o świadczenie usług zakwaterowania w prezentowanych w serwisie obiektach. Umowa taka zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą świadczącym usługi zakwaterowania w danym obiekcie, zwanym dalej właścicielem, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem, na warunkach określonych poniżej.

2. rezerwacja zaliczkowa

Rezerwacji zaliczkowej obiektu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Rezerwacja zaliczkowa wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacona na podane w e-mailu konto bankowe, kartą kredytową lub e-przelewem.

a) Wpłata zaliczki przelewem

W przypadku wpłaty na konto bankowe, w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację zaliczkową zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę w ciągu 72 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po wpłaceniu zaliczki należy potwierdzić tę wpłatę poprzez kliknięcie na odpowiedni link przesłany w e-mailu zatwierdzającym rezerwację zaliczkową. Brak potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 72 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji. W momencie uznania konta bankowego właściciela obiektu kwotą zaliczki umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

W przypadku płatności kartą kredytową lub e-przelewem, zaliczkę należy wpłacić w ciągu 20 minut od momentu złożenia rezerwacji poprzez kliknięcie na odpowiedni link. Brak dokonania płatności kartą kredytową lub e-przelewem w ciągu 20 minut spowoduje anulowanie rezerwacji. W momencie otrzymania płatności przez właściciela obiektu umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. rezerwacja bezzaliczkowa

Rezerwacji bezzaliczkowej dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Rezerwacja bezzaliczkowa nie wymaga wpłaty zaliczki.  Potwierdzenia rezerwacji bezzaliczkowej można dokonać na jeden z dwóch poniższych sposobów.

a) Potwierdzenie rezerwacji bezzaliczkowej pocztą lub faksem

Wybierając tę opcję potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub faksem dokument zwany POTWIERDZENIEM REZERWACJI, który wysyłany jest w e-mailu zatwierdzającym rezerwację bezzaliczkową. Brak potwierdzenia w ciągu 72 godzin faktu, iż w/w dokument został wysłany spowoduje anulowanie rezerwacji. W momencie otrzymania w/w dokumentu umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

b) Potwierdzenie rezerwacji bezzaliczkowej kartą kredytową

Wybierając tę opcję potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest podać dane swojej karty kredytowej w specjalnym formularzu na bezpiecznej stronie internetowej podczas dokonywania rezerwacji. W momencie zatwierdzenia danych karta nie zostanie obciążona i żadna kwota nie zostanie pobrana. Karta stanowi jedynie gwarancję na wypadek anulowania rezerwacji. W momencie zatwierdzenia rezerwacji przez klienta umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

Po potwierdzeniu rezerwacji zostanie przesłany klientowi e-mail, a w nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty osobie przekazującej klucze całej kwoty za zarezerwowany pobyt.

W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej w terminie późniejszym niż 16 dni przed przyjazdem klient może zostać obciążony kosztami manipulacyjnymi w postaci opłaty anulacyjnej. Wysokość tej opłaty zależy od liczby dni pozostałych do zaplanowanej daty pobytu. Maksymalną wysokość opłaty anulacyjnej za anulowanie rezerwacji w danym dniu przedstawia tabela poniżej, z zastrzeżeniem że opłata ta nie będzie większa niż faktycznie poniesione koszty związane z anulowaną rezerwacją.

 

Liczba dni przed
planowanym przyjazdem
Opłata anulacyjna
16 i wcześniej   0% wartości rezerwacji 
15   2% wartości rezerwacji 
14   4% wartości rezerwacji 
13   6% wartości rezerwacji 
12   8% wartości rezerwacji 
11   10% wartości rezerwacji 
10   12% wartości rezerwacji 
9   14% wartości rezerwacji 
8   16% wartości rezerwacji 
7   18% wartości rezerwacji 
6   20% wartości rezerwacji 
5   22% wartości rezerwacji 
4   24% wartości rezerwacji 
3   26% wartości rezerwacji 
2   28% wartości rezerwacji 
1 i później   30% wartości rezerwacji 

4. rezerwacja "last minute"

Rezerwacja "last minute" to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji "last minute" zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji "last minute" dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej.  Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 czasu polskiego do 10:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację, podany jest w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację "last minute". Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji. W momencie telefonicznego potwierdzenia rezerwacji przez klienta umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

5. gwarancja najniższej ceny

Wszystkie obiekty noclegowe prezentowane w serwisie są objęte Programem Gwarancja Najniższej Ceny na warunkach określonych w Regulaminie Programu.

6. program lojalnościowy

Wszyscy klienci, korzystający z systemu rezerwacyjnego inTurs.net, są objęci programem lojalnościowym. Oznacza to, że w przypadku zrealizowania pierwszej rezerwacji dokonanej w systemie oraz wyrażenia opinii na temat zrealizowanego pobytu klient otrzyma kod rabatowy, uprawniający do 5% rabatu na każdą następną rezerwację dokonaną w systemie z użyciem tego kodu. Klient może wykorzystać kod samodzielnie lub przekazać go dowolnej osobie, która również może skorzystać z rabatu. inTurs.net zastrzega sobie prawo do przekazania kodu rabatowego klientom także w innych okolicznościach, niż te opisane powyżej, jeżeli uzna, że działanie klienta miało charakter lojalnościowy lub fakt przekazania kodu przyczynia się do promocji systemu.

7. promocje i warunki specjalne

Właściciel danego obiektu może za pośrednictwem serwisu zaproponować klientowi niższą od standardowej cenę za dany pobyt w danym terminie na specjalnych warunkach rezerwacji. Z informacjami na temat cen specjalnych oraz specjalnych warunków rezerwacji można zapoznać się na stronie danego obiektu noclegowego.

8. zakres usług

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie zakwaterowanie. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu podczas pobytu leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę za usługi zakwaterowania można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. W cenę wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, związanych z zakwaterowaniem, ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem (patrz pkt.14). Właściciel obiektu może natomiast zaproponować na stronie swojego obiektu inne dodatkowe usługi za dodatkową opłatą, ale rodzaj, zakres lub cenę tych usług klient powinien indywidualnie ustalić z właścicielem obiektu.

9. przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu lub na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

10. obowiązki klienta

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy inTurs.net telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

11. zmiany w rezerwacji

a) Zmiana terminu pobytu

Istnieje możliwość dokonania zmiany terminu uprzednio potwierdzonej rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym tę rezerwację, a następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Uwagi" numer uprzednio anulowanej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, która powinna być uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.

b) Przedłużenie pobytu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy inTurs.net telefonicznie lub mailowo lub dodając uwagę poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym rezerwację.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy inTurs.net telefonicznie lub mailowo lub dodając uwagę poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym rezerwację. Zmiana liczby osób może spowodować zmianę ceny. Nowa cena jest kalkulowana zgodnie z obowiązującym w dniu dokonywania zmiany cennikiem danego obiektu.

12. przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili przed rozpoczęciem pobytu klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z danej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę inTurs.net o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

13. bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu "Uwagi" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

14. opłata za zwierzęta

Jeżeli na stronie internetowej danego obiektu nie zaznaczono inaczej, istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata za zwierzę wynosi 10 PLN za dobę. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

15. wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W takiej sytuacji klient decyduje, czy chce skorzystać z zaproponowanego mu obiektu. Jeśli nie, to wówczas kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

16. prawo właściwe i ochrona danych osobowych

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela, za wyjątkiem umów zawartych z konsumentami.

Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez inTurs.net i właściela danego obiektu na potrzeby związane z rezerwacją. inTurs.net i właściel obiektu oświadczają, że dane te nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim.

•   UPRZEJMIE PROSIMY O DOKONYWANIE REZERWACJI ON-LINE   •
NoweNoce.pl - rezerwuj jeszcze wygodniej!